!! सहर्ष स्वागत !! महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्या., पुणे !! Maharashtra Rajya Sahakari Sangh M. is celebrating Centenary Year From 13th July 2017 To 13 July 2018.

जिल्हा सहकारी केंद्र पत्ते व फोन नंबर यादी

अ.क्र.
कार्यालयाचे नांव व पत्ता
अधिका-याचे नांव व हुददा
मोबाईल नंबर
1
प्राचार्य,
सहकार प्रशिक्षण केंद्र  पुणे,
५,बी.जे.रोड, पुणे- ४११००१

श्री.एच.एस.ढोरे,
प्राचार्य,

०२०-२६१२२८०१
(९३७०१४२२०४)

2
प्राचार्य,
सहकार प्रशिक्षण केंद्र  अहमदनगर
४३,चाहुराणा बु.,मार्केटयार्ड पाठीमागे,
अहमदनगर - ४१४००१

श्री.ए.डी.तोतरे,
प्राचार्य,

०२४१-२४५१९१४
(९४२३३९७४५५) 

3
प्राचार्य,
तात्यासाहेब मोहिते सहकार प्रशिक्षण केंद्र कोल्हापूर
श्री.शाहू मार्केट यार्ड  पुणे बैंगलोर रोड,
कोल्हापूर-४१६००५

श्री.ए.एस.शिंदे,
प्राचार्य,

०२३१-२६५१५८३
(७३८५१०९४९३)

4
प्राचार्य,
गुलाबराव पाटील सहकार प्रशिक्षण केंद्र सांगली
सहकार भवन,मार्केट यार्ड,सांगली-४१६४१६

श्री.एम.एल.सरवदे,
प्राचार्य,

०२३३-२६७०४९७
(८८५५०५२५९९)

5
प्राचार्य,
सहकार प्रशिक्षण केंद्र नाशिक, सुयश चेंबर्स, सर्वे नं. १०,
प्लॉट नं.१, दुसरा मजला, अभियंतानगर, कामटवाडा, नविन नाशिक  नाशिक- ४२२००८

श्री.ई.डी.ढवळे,
प्राचार्य,

०२५३-२५७२५५६
(९९२३९६१५६१)

6
प्राचार्य,
सहकार प्रशिक्षण केंद्र जळगांव,
कृषि उत्पन्न बाजार समिती मुख्य बाजार आवार,
शेतकरी निवास,अजिंठा रोड, जळगांव- ४२५००३

श्री.ए.डी.गावडे,
े प्राचार्य,

०२५७-२२७१६७२
(९९२१८४३७८२)

7
प्राचार्य,
सहकार प्रशिक्षण केंद्र लातूर,
टिळकनगर,महसूल काùलनी,,
एस.टी.डेपोच्या मागे, लातूर-४१३५३१

श्री.बी.जे.ठोंबरे
प्राचार्य,

०२३८२-२४५१८४
(९४०४४२४३५०)

8
प्राचार्य,
रामचंद्र पाटील नागदकर सहकार
प्रशिक्षण केंद्र औरंगाबाद,स्टेट बँक काùलनी,
नवीन उस्मानपूरा,    औरंगाबाद-४३१००१

श्री.एस.एम.शिंदे,
प्राचार्य,

०२४०-२३२५५९७
(९४२०४००७०१)

9
प्राचार्य,
काकासाहेब दिक्षित सहकार प्रशिक्षण केंद्र अकोला,
मूर्तिजापूर रोड,नवीन नाक्याचे मागे,एम. आय.डी.सी.फेज-२,
कुक्कूटपालन सहकारी संस्थेजवळ,अकोला-४४४००४

श्री.डी.आर.रोडे,
प्राचार्य,

०७२७-२२५८२३६
(९९२२९५४५३६)

10
प्राचार्य,
भाऊसाहेब भोकरे  सहकार प्रशिक्षण केंद्र
अमरावती वùŠम्प रोड, इर्विन चौक, अमरावती- ४४४६०२

श्री.एस.व्ही.इंगोले
प्राचार्य,

०७२१- २६६२८८१
(९४२०१८९५४२)

11
प्राचार्य,
सहकार प्रशिक्षण केंद्र मुंबई, विकास बिल्डींग,
न्यायमूर्ती वैद्य मार्ग,११, २ रा मजला,
बँक स्ट्रीट,फोर्ट,मुंबई-४००००१

श्री.एस.एस.धर्णे
प्राचार्य,

०२२-२२६६२९२५
(७०४५८७९११२)

12
प्राचार्य,
एन.एल.राव सहकार प्रशिक्षण केंद्र नागपूर सहकार मंदिर
टिळक रोड,महाल,नागपूर-४४०००२

श्री.वाय.डी.बनसोडे
प्र.प्राचार्य,

०७१२-२७२९०६५
(९७६७०६५५९३)

13
प्राचार्य,
सहकार प्रशिक्षण केंद्र,चंद्रपूर
जलनगर,रेल्वे मालधक्याजवळ,चंद्रपूर-४४२४०१

श्री.के.डी.देवगडे,
प्राचार्य

०७१७२-२२३०५५९
(९४२२१५३२६३)